Bevaringsniveauer

Bitbevaringsniveauer udtrykkes ved forskellige typer af aspekter, som kan influere, hvordan bitsene bevares, sammen med graden af hvorvidt der skal tages højde for disse aspekter. Bemærk at bitsene også kan refereres som data, og at der her er tale om alle slags data, da bitbevaring ikke skelner mellem data og metadata.

Aspekterne er angivet ved værdier for PREMIS preservationLevelType, som er defineret her for Det Kgl. Bibliotek. Graden af, hvorvidt der tages højde for aspekterne, er angivet ved værdier for PREMIS preservationLevelValue sammen med preservationLevelType og andre felter, som er relevante i specificering af bevaringsniveauet.

De aspekter, som Det Kgl. Bibliotek anser som vigtige i et bevaringsniveau, er henholdsvis bitsikkerhed, logisk bevaring og fortrolighed, hvilket udtrykkes med følgende værdier for preservationLevelType:

preservationLevelType Label
bitSafety Bitsikkerhed
logicalStrategy Logisk bevaring
confidentiality Fortrolighed
Det er under overvejelse, om disse typer skal suppleres med et aspekt om tilgængelighed (availability), men dette er endnu ikke implementeret.

Nedenfor er værdierne for de enkelte preservationLevelTypes beskrevet med link til beskrivelse af

Bitsikkerhed
Nedenstående tabel lister de mulige niveau-værdier for bitsikkerhed.

Det skal bemærkes, at for de restriktioner, som gælder i forhold til bitsikkerhed i de linkede beskrivelser, er det indforstået, at det tilstræbes, at eventuelle checksumskopier er geografisk adskilt fra hinanden og fra de fuldstændige kopier. I de tilfælde, hvor niveauet er middel eller højere, er det også indforstået, at én enkelt person ikke kan have adgang til et flertal af komplette kopier (dvs. fraregnet checksumskopier), ej heller til et flertal af samtlige kopier (checksumskopier såvel som komplette kopier).

Frekvensen for integritetstjek varierer for forskellige løsninger og er derfor ikke fast for et enkelt niveau. Årsagen er, at de forskellige medier, som indgår i løsningerne, kræver forskellige former for integritetstjek. Frekvensen af integritetstjek og checksumsberegninger lokalt på en kopi skal derfor fastsættes ud fra en risikovurdering og en omkostningsanalyse, som tager højde for medietype, mediets forventede levealder, samt statistik fra logninger på alle fejl.

Uafhængighed mellem kopier kan også være af forskellige grader, med forskellig betydning og forskellig sandsynlighed for tab, alt efter hvilke andre uafhængigheder der er. Derfor er den specifikke grad af uafhængighed for forskellige områder ligeledes fastsat ud fra en risikovurdering og en omkostningsanalyse.

preservationLevelType=bitSafety
preservationLevelValue Label Link til beskrivelse
Max Maksimal bitsikkerhed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/bitSafetyMax.html
VeryHigh Meget høj bitsikkerhed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/bitSafetyVeryHigh.html
High Høj bitsikkerhed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/bitSafetyHigh.html
Medium Middel bitsikkerhed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/bitSafetyMedium.html
Low Lav bitsikkerhed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/bitSafetyLow.html
VeryLow Meget lav bitsikkerhed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/bitSafetyVeryLow.html
Min Minimal bitsikkerhed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/bitSafetyMin.html

Logisk bevaring
Følgende er mulige niveau-værdier for logisk bevaring.

preservationLevelType=logicalStrategy
preservationLevelValue Label Link til beskrivelse
Migration Migreringsstrategi http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/logicalStrategyMigration.html
Emulation Emuleringsstrategi http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/logicalStrategyEmulation.html
Virtualization Virtualiseringsstrategi http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/logicalStrategyVirtualization.html
Technical Museal strategi http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/logicalStrategyTechnical.html

Fortrolighed
Nedenstående tabel lister de mulige niveau-værdier for fortrolighed.

preservationLevelType=confidentiality
preservationLevelValue Label Link til beskrivelse
Max Maksimal fortrolighed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/confidentialityMax.html
VeryHigh Meget høj fortrolighed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/confidentialityVeryHigh.html
High Høj fortrolighed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/confidentialityHigh.html
Medium Middel fortrolighed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/confidentialityMedium.html
Low Lav fortrolighed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/confidentialityLow.html
VeryLow Meget lav fortrolighed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/confidentialityVeryLow.html
Min Minimal fortrolighed http://id.kb.dk/vocabulary/preservationLevelValue/confidentialityMin.html

Hvis fortrolighed ikke angives, opfattes dette som, at fortroligheden er Low.

Bevaringsniveaurolle
For nogle af de ældre bitbevarede metadata kan der være specificeret en bevaringsniveaurolle (preservationLevelRole). Denne specifikation er Det Kgl. Bibliotek gået væk fra, men hvor hvor det eksisterer, vil værdier svare til http://id.loc.gov/vocabulary/preservationLevelRole med følgende værdier:

Rolle Label Link til autoritetsbase
capability Mulighed http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/preservationLevelRole/cap.html
intention Intention http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/preservationLevelRole/int.html
requirement Krav http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/preservationLevelRole/req.html